تبدیل یك مدیر عملیاتی به یك مدیر استراتژیك

 

توسعه نگرش استراتژیك-و تسخیر فرصتهای فردا!

 

هدف از این مقاله كمك به مدیرانی است كه نیاز به ایجاد توازن بین نقش خود  به عنوان یك مدیر عملیاتی  ویك متفكر استراتژیست را درك كرده وسعی در ایجاد چنین تعادلی را در سازمان خود دارند.به موازات گستردگی سازمانها وتغییر نقش ها ،تفكر استراتژیك دیگر  تنها مسئولیت مدیران ارشد نبوده ،تمامی مدیران میانی نیز مسئولیت دارند كه درباره نقش های خود در حیطه ومفاهیم مبادلات سازمانی  تفكراستراتژیك داشته باشند.

هدف از بیان مطالب فوق این نیست كه گروه هدف را برای برنامه ریزی استراتژیك  مجبور به دیدن آموزشهایی بكنیم بلكه اساس قضیه بر كمك به این گونه مدیران برای توسعه بینش و تفكر استراتژیك در واحدهای كاری خود به گونه ای كه بتوانند ارزش هایی ورای ارزشهای كاری سابق  را به سازمان خود اضافه نموده ونیزبگونه ای كه در تعامل مناسبی با دیگر واحدهای كاری قرار بگیرند. با توسعه این گونه نگرش افراد همچنین برای سطوح بالاتری از پذیرش مسئولیت ها در سازمان خود آمادگی پیدا می كنند.

 ...


گروه مخاطب

 

گروه  مخاطب در این راستا مدیرانی با حداقل دوسال سابقه كاری كه كارشان درحیطه مدیریت عملیاتی بوده است واكنون قصد دارند كه نقش ومسئولیتهای خود را با چشم  اندازی استراتژیك دنبال كنند، می باشد.

 

چگونه می توان به منافعی در این راستا دست یافت؟

 

*      با درك تفاوت بین مدیریت عملیاتی و تفكر استراتژیك

*      بادرك اینكه استراتژی چیست و چگونه تفكر استراتژیك می تواند به سازمان شما ارزشهایی متفاوت رابیفزاید.

*      آموختن نگرشی چهار مرحله ای و چهار چوب دار برای تفكر استراتژیك

*      آموختن چگونگی بكارگیری این نگرش در انواع متفاوت سازمان ها (تجاری وغیر تجاری)ونیز در سطوح مختلف سازمانی(سطح سازمان،سطح واحدهای تجاری،سطوح عملیاتی)

*      آموختن اینكه ماموریت و اهداف سازمان در كجا با تفكر استراتژیك تناسب و هماهنگی پیدا خواهد نمود.

*      درك چالشهای مابین اجرای استراتژی و نیازمندیهای كلیدی برای اجرای استراتژی به صورت موفقیت آمیز

 

آنچه كه بدان دست می بابیم :

 

استراتژی چیست؟تفكر استراتژیك چیست؟

Ø      تفكر استراتژیك –فرموله كردن استراتژی ها یی است كه موفقیت سازمان را به اشتراك می گذارند.

Ø      اما استراتژی چیست؟

Ø      كشف مفهوم استراتژی در زمینه های متفاوت- زمینه نظامی ،سازمان های غیر انتفاعی وبخش های عمومی ،مبادلات تجاری ،بازی ها وورزشها

Ø      درك این موقعیت كه دركجا استراتژی در مقابل برنامه ها یا تاكتیك ها مورد نیاز است.

Ø      تعریف استراتژی به عنوان تصمیمات یا انتخاب های عالمانه ای كه موفقیت رابرای سازمان در زمینه هایی از موقعیت های مشابه به دنبال دارد.

Ø      اما تصمیم برای چه؟سوالات كلیدی برای دادن پاسخ به فرمولاسیون استراتژی چیست؟

 

 فرموله كردن سوالات استراتژی برای رسیدن  به پاسخ

 

v      درك اینكه سوالات برای رسیدن به پاسخ استراتژی  مناسب برای هر سازمانی از سازمان دیگرمتفاوت است (غیر انتفاعی ،بخش عمومی،تجاری)وهمین طور برای سطوح متفاوت درون یك سازمان(سطوح عملیاتی ،و واحدهای تجاری و ..)

v      بكار گیری متدی سه مرحله ای برای تعیین سوالات مرتبط  در فرموله كردن استراتژی مناسب یك سازمان ویك واحد درون سازمانی

v      بكار گیری روش مناسب در سازمان های تجاری وغیر تجاری

v      بعد ازشناسائی وتعیین سوالات استراتژیك ،چهارمین مرحله پیداكردن بهترین پاسخ هابه این سوالات است-چگونه می توان اقدام نمود؟

 

پاسخ دادن به سوالات استراتژیك

§         تكنیك  تجزیه وتحلیل مشكلات سازمانی به عنوان نگرشی ساختار یافته برای دادن پاسخ به سوالات استراتژیك تعریف شده است.

§         پنج مرحله كلیدی در تكنیك تجزیه وتحلیل مشكلات سازمانی

§         بكار گیری تكنیك تجزیه وتحلیل سازمانی برای پاسخ دادن به سوالات استراتژیك در سازمان های تجاری وغیر تجاری

 

ابزارهای تجزیه وتحلیل استراتژیك برای كمك به یافتن پاسخ به سوالات

 

ü      تجزیه وتحلیل خارجی-تجزیه وتحلیل ساختار صنعت،تجزیه وتحلیل رقبا،تجزیه وتحلیل مشتریان

ü      تجزیه وتحلیل داخلی-تجزیه وتحلیل هسته رقابت،سرمایه ها ومهارتها

 

ماموریت ونگرش

o        این كلمات به چه معنا هستند؟دركجا به كار میروند؟وچه ارزشی دارند؟

o        عناصركلیدی یك بیانیه ماموریت  خوب ویك بیانیه نگرش خوب چیست؟

o        چه تفاوتی فیما بین یك بیانیه ماموریت ویك بیانیه نگرش است؟

o        چارچوب ایجاد یك بیانیه ماموریت چیست؟

 

تفكر استراتژیك در سطح عملیاتی

 

·         درك نقش(ماموریت)واحدعملیاتی در حمایت استراتژی كلی سازمان

·         بكارگیری فرایند مشابه چهار مرحله ای دیگری برای فرموله كردن استراتژی در سطح عملیاتی بمانند انكه در سطوح واحدهای تجاری یا شركت بوده است.

اجرای استراتژی

 

o        درك چالش های موجود د راجرای استراتژی

o        درك نیازمندیهای كلیدی برای اجرای موفقیت امیز استراتژی

o        شناسائی سازمان براساس این نیازمندیهای كلیدی