تفاوت بین گروه وتیم

 

 

ویژگی

گروه

تیم

ماهیت

دلبخواهی و قرار دادی ، نا هماهنگ و فاقد پیوستگی

با انگیزه ، پیوند محکم و اداره شده

چهار چوب زمانی

مستمر

مقیاس زمانی مشخص

کارکد

کلی یا متعدد

تکلیف ویژه و مشخص

اهداف

کلی ،‌متعدد یا مبهم

مشخص ، واحد و تعریف شده

مسئولیتها

کلی یا مشترک

تخصیص  درونی نقش ها و مسئولیتها

پاسخگویی

مبهم و توزیع شده

در راستای اهداف عملکرد

ارتباط

ضعیف

میزان بالای کنش متقابل و وابستگی متقابل

پیوندها

علایق مشترک

اهداف و تعهد مشترک

انگیزش

ضعیف

قوی

عضویت

متنوع ، کنش های متعدد و نسبتا آزاد

انتخاب شده و یک دست یا مکمل

اندازه

بزرگ یا کوچک

نسبتا کوچک

جای دادن عضو جدید

اختصاصی

سازماندهی شده

رهبری

ضعیف

شفاف و واضح

(‌بنیادهای کار تیمی ،‌دکتر ایرج سلطانی و مهندس محسن پور سینا ، ص 11)

 

 گرداورنده : بیتا اشوری