شعارهای کار تیمی 

 

 

تقریبا هر کاری که شما انجام می دهید به نوعی به کار تیمی وابسته است.

(جان مالسول - مدیریت ارتباطات - انتشارات فرا - ص ۱۶ )

 

ارتباطات یک طرفه ی فردی دوامی نخواهد داشت. اگر در یک ارتباط ، یک طرف همواره بذل کننده و دیگری همواره دریافت کننده باشد ،‌آن ارتباط در نهایت از هم خواهد گسیخت. چنین چیزی در تمام ارتباطات از جمله در روابط تیمی صادق است. برای این که روابط افراد تیم با یک دیگر بهبود یابد ، باید بذل و بخشش نیز در کنار دریافت کردن وجود داشته باشد.

جان ماکسول ، مدیریت ارتباطات ، ص 18

 

 

ارتباطات یک طرفه دوامی نخواهد داشت . اگر در یک ارتباط ، یک طرف همواره بذل کننده و دیگری همواره دریافت کننده باشد، آن ارتباط در نهایت از هم خواهد گسیخت. چنین چیزی در تمام ارتباطات از جمله در روابط تیمی صادق است . برای اینکه روابط افراد با یکدیگر بهبود یابد ، باید بذل و بخشش نیز در کنار دریافت کردن وجود داشته باشد.

جان ماکسول ، مدیریت ارتباطات ، ص

 

اگر کسی دارای استعدادی است که شما ندارید ، چه بهتر . دو تای شما با هم می توانید نقاط ضعفتان را تبدیل به نقاط قوت نمایید.

جان ماکسول ، مدیریت ارتباطات ، ص 25

 

حضرت سلیمان ارزش کار گروهی را برای قوم بنی اسرائیل چنی بیان می دارد:

دو تا بهتر از یکی است ، زیرا دو نفر نتایج بهتری از کارشان می گیرند.

اگر یکی ار آنها بر زمین بیافتد ، دوستش می تواند او را در برخواستن کمک کند.

اما به حال کسی افسوس بخورید که بر زمین می افتد ، و کسی نیست که او را در برخواستن کمک کند!

هرچند ممکن است یک نفر بسیار زورمند باشد ، اما دونفر می توانند در مقابل او از خودشان دفاع کنند. سه شاخه کنار هم را به راهحتی نمی توان شکست.

جان ماکسول ، مدیریت ارتباطات ، ص 33

 

گرداورنده : بیتا آشوری